Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Programmets upplägg

Här finns fullständig utbildningsplan som pdf: Utbildningsplan Dnr G 2017/290

År 1

Termin 1
LIB111: Liberal Arts: introduktion till universitetsstudier (30 hp)

Studenterna introduceras under den första terminen till Liberal Arts som huvudområde. Terminen utgör en introduktion till filosofisk, filologisk respektive litteraturvetenskaplig metod, men ur det syntetiserande perspektiv som utmärker Liberal Arts. Under terminen reflekterar studenterna över det analytiska tänkandets betydelse för individens och samhällets utveckling. Studenterna förvärvar essentiella generiska färdigheter inom retorik, grammatik, logik, analys och skrivande som lägger grund för det vidare programmet samt andra universitetsstudier.

Delkurser

 • Liberal Arts i teori och praktik (The Liberal Arts in Theory and Practice), 5 hp
 • Verktygslära för kritiskt tänkande (Instruments of Critical Thinking), 5 hp
 • Katabasis: till dödsriket och tillbaka med filologisk introduktion (Katabasis: to the underworld and back with a philological introduction), 7, 5 hp
 • Katabasis: till dödsriket och tillbaka med komparativ introduktion (Katabasis: to the underworld and back with a comparative introduction), 5 hp
 • Platon eller Aristoteles? (Plato or Aristotle?), 7.5 hp

 

Termin 2
LIB 120: Trivium: Det mänskliga språket och det logiska beviset (30 hp)

Grammatiken och semantiken studeras som två delvis skilda metoder för att beskriva mänskligt språk från antiken och framåt. Ett komparativt studium av den antika grammatikens huvudkällor och semantikens/logikens illustrerar två system som båda beskriver och systematiserar mänskligt språk men gör det i olika syfte och därför drar skilda slutsatser. I direkt anslutning till denna komparativa analys fördjupas i förhållande till termin 1 studierna i de klassiska språken. I studiet av latinet och grekiskan läggs vikt på textkritik och filologi, och texters tradering och editering diskuteras och exemplifieras. Semantiken leder över i logiken, med betoning av studiet av definitionen och slutledningen. Logikens nära anknytning till matematiken ger i sin tur en introduktion till matematiken som beskrivande system, vilket förbereder den ökade tyngdpunkten på human- och naturvetenskapens gemensamma metodologiska grund (termin 3). Andra terminens avslutande moment, Physiologus, förbereder tredje terminens första moment (Biologisk hierarki och evolution), genom ett studium av bestiariegenrens arketyp och dess tradering och tolkningstradition.

Delkurser

 • Logik (Logic), 6 hp
 • Modern språkfilosofi (Modern Philosophy of Language), 4,5 hp
 • Matematik och ”Elementa” (Mathematics and the ”Elements”), 4,5 hp
 • Översättning i teori och praktik (Translation in Theory and Practice), 5 hp
 • Textkritik och filologi (Textual Criticism and Philology), 5 hp
 • Physiologus (The Physiologus), 5 hp

År 2

Termin 3
LIB 130: Quadrivium: Människan och naturen (30 hp)

Under tredje terminen studeras ett urval fundamentala problem som människan sökt lösa sedan antiken, som fortfarande betraktas som betydelsefulla inom vetenskapen och som illustrerar human- och naturvetenskapens gemensamma metodologiska grund. Utifrån Aristoteles hierarkiska klassificering av levande varelser i Historia animalium via medeltidens och renässansens ’varandets kedja’ (’scala naturae’) och dess starka påverkan på vår idéutveckling in i modern tid granskas idén om människan som biologiskt överlägsen varelse. Därutöver studeras tiden ur filosofiskt och fysiskt perspektiv, atomläran som ett exempel på utveckling från a priori- till a posteriori-kunskap, och människans relation till världsalltet från antik kosmologi fram till modern. Studenterna undersöker även rent existentiella frågor då man studerar meningen med livet – eller vad som tillför ett liv mening. Ett litterärt motiv och dess utveckling analyseras och kontextualiseras ur ett litteraturhistoriskt perspektiv från de tidigaste antika versionerna fram till samtidslitteraturen. Flera av källtexterna studeras som under tidigare terminer på originalspråk, och här förkovras studenterna i klassisk grekiska och dess problem, och den efterantika tolkningstraditionen till de mest centrala källorna granskas fram till aktuellt forskningsläge, varigenom studenterna utvecklar ett självständigt förhållningssätt till litteraturen på respektive område.

Delkurser

 • Biologisk hierarki och evolution (Biological Hierarchy and Evolution), 5 hp
 • Livets mening (The Meaning of Life), 4 hp
 • Tiden, rummet och fysiken (Space, Time, and Physics), 5 hp
 • Medeas vrede (The Wrath of Medea), 7,5 hp
 • Euripides ”Medea” på grekiska (The “Medea” of Euripides in Greek), 5 hp
 • Människans plats i världsalltet (The Place of Man in the Universe), 5 hp
 • Praktisk humaniora (Humanities in Practice ), 1 hp

 

Termin 4
LIB 140: Människan som medveten samhällsvarelse (30 hp)

Under fjärde terminen flyttas fokus från människans omgivning till hennes observationer och slutsatser om sitt sociala sammanhang och det egna medvetandet. Fjärde terminens första moment studerar de olika styrelseskick som behandlas i Platons Staten och analyserar deras tolkningstradition fram till våra dagar, där demokratin som samtidens politiska överideologi prövas kritiskt. Grundläggande etiska frågeställningar integreras med övergripande samhällsrelevanta problemområden som berör bl.a. rättvisa, ansvar och moraliska utsagors universella legitimitet. En närläsning av Staten i original vidareutvecklar kunskaperna i grammatik, filologi och begreppsproblematik, och ger en ytterligare dimension till läsningen av texten.

I fjärde terminens andra delmoment utforskas medvetandets natur och dess kognitiva dimensioner i ljuset av den aktuella neurovetenskapliga ansatsen att förklara medvetandet som ett biologiskt fenomen bland andra. Filosofiska teorier om hur medvetandet förhåller sig till hjärnan granskas och problematiseras mot bakgrund av historiskt inflytelserika teorier om kropp och själ. Medvetandefilosofiska problem betraktas även genom studier av den medeltida islamiska filosofins diskussioner kring aristoteliska teorier och omfattar studier i grundläggande arabiska.

Delkurser

 • Platons ”Staten”: uppsats och tematiska seminarier (Plato’s “Republic”: paper and thematic seminars), 7,5 hp
 • Platons ”Staten”: grekiska från originaltexten (Plato’s “Republic”: Greek from the original text), 7,5 hp
 • Medvetande och kognition i vetenskapen och filosofin (Consciousness and Cognition in Science and Philosophy), 7,5 hp
 • Arabiska och islamisk filosofi – själen och kunskapen (Arabic and Islamic Philosophy—Soul and Knowledge), 7,5 hp

År 3

Termin 5
LIB 150: Liberal Arts i praktiken (30 hp)

Femte terminen på programmet förbereder för såväl examensarbetet som tiden efter examen. Terminen ägnas åt kvalificerad arbetspraktik, i Sverige eller utomlands. (För den händelse att praktikplats inte kan ordnas för hela terminen, finns möjlighet att välja praktikkurs om 22,5 hp eller om 15 hp. I dessa fall kompletteras praktiken med kurser om 7,5 hp eller 15 hp. Kurserna ska anknyta till utbildningen och godkännas av kursansvarig lärare.) Interaktionen i gruppen och mellan studenter och lärare underhålls under denna period med via lärplattform.

Studenterna analyserar under terminen kontinuerligt sin praktik ur ett Liberal Arts-perspektiv, och allt avslutas med en längre redovisning och utvärdering. Typiska saker som analyseras och diskuteras rör samspelet med andra på praktikplatsen samt utbildningens relevans för problemlösning, dess aktualitet i samhällsdebatt och det egna lärandet. Detta ska ske med särskilt avseende på den omfattning av generiska färdigheter och analytiska förhållningssätt som studenterna har förvärvat.

Delkurser

 • Liberal Arts i praktiken (The Liberal Arts Practiced), 30 hp

 

Termin 6
LIB 160: Skrivande, teori och metoder i vetenskapen (30 hp)

Under termin 6 följer studenterna ett gemensamt teori- och metodseminarium på halvfart, och en fördjupningskurs, samtidigt som de skriver sina examensarbeten. Fördjupningskursen växlar beroende på resurser och önskemål, men ska fungera sammanfattande för programmet och tangera avancerad nivå. Läsgrupperna tar återigen vid under denna avslutande termin och ägnas framför allt åt läsning av litteratur med relevans för de olika uppsatsämnena i gruppen. Uppsatshandledning sker individuellt och i seminarieform.

Delkurser

 • Vetenskapliga teorier och metoder (Scientific Theories and Research Methods), 7,5 hp
 • Fördjupningskurs (Advanced course), 7,5 hp
 • Uppsats (Essay), 15,0 hp

 

Studera Liberal Arts!

"Adde quod ingenuas didicisse fideliter artes emollit mores nec sinit esse feros."

(Publius Ovidius Naso)

Aktuella kurstillfällen

Schema, litteraturlista med mera om pågående och kommande kurstillfällen hittar du i GUL (Göteborgs universitets lärplattform) Direktlänk till GUL-sidan

Kontaktinformation

Andreas Ott

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6, plan 5

Telefon:
031- 786 65 53

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2017-08-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?