Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Röster om kurser och program

Studenterna som läser evidensbasering har olika utbildningar och yrkesbakgrunder. Här är några röster om utbildningen.

 

Susanna, 45, socionom, Göteborg, läser programmet på kvartsfart.

– Det här är den bästa utbildning jag gått på. Efter varje tillfälle känner jag att jag lärt mig någonting nytt, eftersom upplägget är så pedagogiskt genomtänkt och vi får många tillfällen till tvärprofessionella samtal om forskning och evidens med koppling till våra olika yrken. Med kunskaper om evidensbasering kan jag som arbetar i offentlig sektor vara med och bidra till att våra resurser används klokt och effektivt, till bästa nytta för brukarna och medborgarna. Bra föreläsare, meningsfulla uppgifter och genomgående hög ambitionsnivå i programmet gör det till en väldigt givande utbildning att delta i.

Zofia Delauzun, 29, verksamhetsutvecklare, Skaraborgs sjukhus, Skövde, läste på programmet på helfart.

Tack vare utbildningen i evidensbasering har jag gjort ett jättelyft i yrkeslivet. I min roll som verksamhetsutvecklare har jag användning för mina kunskaper i evidensbasering på väldigt många plan. Fantastiska föreläsare, både externa och från Göteborgs universitet, har gett mig en otroligt bra förståelse för det komplexa i ett sjukhus kunskapsintensiva praktik. På det praktiska planet har utbildningen underlättat för mitt arbete som metodstöd i till exempel utredningar och analyser av verksamheten. Och ju fler människor jag möter i arbetslivet desto tydligare blir nyttan av de teorier och verktyg vi lärt oss använda (och ifrågasätta) under utbildningen. Vetenskapsteorin kan först kännas avlägsen praktiken, men har verkligen blivit en oumbärlig bas i allt förbättringsarbete och svårigheterna däri. För mig har det varit den perfekta påbyggnadsutbildningen till både tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Jag är nu rustad för utmaningar i spannet mellan utformningen av en kliniks behandlingsinnehåll ända till ledningsfrågor och sjukhusövergripande uppföljning.

Ilias, 33, specialistläkare i vuxenpsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, läser programmet på halvfart.

– Det har varit spännande att samarbeta med så många olika yrkesgrupper och få ta del av nya kunskaper. Utbildningens föreläsningar och litteratur har varit väldigt utvecklande och stimulerande. Jag fick upptäcka nya perspektiv på problem som jag handskats med i min vardag.
– Genom utbildningen har jag fått en djupare förståelse för vårdens processer och ett bredare perspektiv på vad evidensbasering innebär. På seminarierna kunde vi växla åsikter och kombinera olika typer av kunskap för att bättre förstå ett problem.
– Jag har fått reflektera över och utveckla ett mer genomtänkt förhållningssätt till evidensbaserad kunskap. Att uppmärksamma och få reflektera över processer som jag tidigare tagit för självklara har varit en av utbildningens mest spännande och givande delar.

Claes, 47, psykolog, projektledare suicidprevention i Västmanland, läste specialistackrediterad kurs EV2113 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens på halvtid hösten 2015.

– Kursen har gett mig viktiga vetenskapliga kunskaper på området för kvalitet och styrning av vården, särskilt med utgångspunkt i hur jag själv på en organisatorisk nivå kan planera och medverka i genomförandet av kvalitetsprogram. Det är en kunskap som är efterfrågad av min arbetsgivare men som inte i tillräcklig utsträckning finns tillgänglig via medarbetare. Jag tycker att det är särskilt värdefullt att kursen kan räknas in i min specialistutbildning. Vårdens övergripande kvalitet behöver bli en mer angelägen fråga också för psykologer, och den här kursen har definitivt visat på betydelsen av det.

Stefan, 24, fil kand från Liberal Arts, Göteborg, läser programmet på helfart.

– Min bakgrund utgörs i huvudsak av humanvetenskapliga studier, och har ofta fått frågan om vad jag ska jobba med efter min utbildning – så ofta att det ibland även fått mig att undra. Det är väldigt enkelt att visa vikten av humanistiska färdigheter, som till exempel kritisk reflektion och begreppsanalys, i samtliga yrkesområden – men det är ofta svårt att veta på vilka sätt och i vilka syften dessa kan användas i en praktik utan att det blir för abstrakt. Masterprogrammet i Evidensbasering synliggör den mer praktiska sidan av humanvetenskap. Även om fokus läggs vid analysförmåga är de praktiska problemen, exempelvis sådana som berör beslutsfattning, lika viktiga och utgör den bakgrund som studenten hela tiden utgår från.

För mig som inte har någon större yrkeserfarenhet är det här programmet klockrent. Här får jag en djupare förståelse för de praktiska konsekvenserna av de teoribildningar jag stött på via min kandidatexamen, och praktiken blir mindre och mindre främmande. Som studenter breddas också våra perspektiv mycket tack vare de olika yrkesgrupper som finns representerade i klassen, detta skapar en mångfald som är lärorik att ta del av.

Mats, 56, gymnasierektor i Stockholm, läser programmet på halvfart

– Skollagen stadgar sedan 2010 att utbildningen i den svenska skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa begrepp, och olika uttolkningar av vad de innebär för skolan, väcker många åsikter och känslor bland skolfolk. Då och då stöter jag på uppfattningen att hög kvalitet i undervisningen inte är möjlig utan kvantitativ mätbarhet i något avseende, dvs siffror, tabeller och diagram. På det estetiska programmet kan jag å andra sidan möta en djup skepsis som går ut på att resonemang om vetenskaplighet och evidens utgör hot mot höga konstnärliga ambitioner. Jag har länge haft känslan att dessa båda båda hållningar representerar var sitt ”dike” som det är besvärligt att hamna i på skolans väg framåt. Studierna på masterprogrammet i evidensbasering har nu gjort mig mycket bättre på att resonera med de här kollegerna och medarbetarna om vad vetenskaplighet och evidens egentligen är. Diskussionen berikas då med en hel del nyanser som den alldeles klart blir bättre av!

Per Aulin, 29, pol mag i Offentlig förvaltning, Göteborg, läste programmet på helfart. 

– Det jag tycker har varit bäst är hur flexibelt programmet har varit. Studenter kommer in på utbildningen med olika studie- och yrkesbakgrunder som de kan vidareutveckla. Som student kan du lära dig av andras områden men ändå fokusera på ditt eget. Jag har riktat in mig mot utbildningsvetenskap medan andra har valt exempelvis medicin, psykologi eller organisationsutveckling. För mig med relativt lite yrkesbakgrund har det varit mycket givande att lära av andra, trots att vi inte delat samma fält. Den inblicken kommer jag ha stor nytta av i mitt framtida yrkesliv. Programmet har på så sätt också en samordnande effekt som jag tror är ovanlig i andra utbildningar.

Helena, 39, fysioterapeut och samordnare, Västerås, läser programmet på halvfart.

– Mina förväntningar på masterprogrammet i evidensbasering har infriats och överträffats. Jag har fått goda kunskaper i att sålla fram studier, bedöma studiekvalitet och bedöma evidensen för en metod. Likaså har jag fått verktyg för att kunna bidra till att kunskapen kommer verksamheten till godo. Men allra mest uppskattar jag programmets fokus på att kritiskt granska och lyfta komplexiteten i hela den process som evidensbasering utgör. Den tvärvetenskapliga ansatsen med både studenter och föreläsare från vitt skilda verksamheter bidrar också till att programmet som helhet blir riktigt bra!

Ann-Cristine Jonsson, 50, utredare Folkhälsomyndigheten, Stockholm, läser programmet på halvfart.

– Jag har verkligen kunnat använda kunskaperna från utbildningen i mitt jobb som utredare! De kom väl till användning då vi tog fram en intern seminarieserie om bedömning av vetenskaplig kvalitet för kollegorna, och i arbetet med att ta fram nya arbetssätt för att bedöma vetenskapligt stöd, men framförallt i mitt eget arbete med rapporter där jag nu fått nya redskap att transparent söka efter litteratur, granska, redovisa och kommunicera resultat. Det har hitintills varit såå givande allt vad förläsarna förmedlat, med superbra föreläsningar, litteraturlistor (massor jag inte skulle ha hittat själv). En riktigt kick för arbetet!

Andreas Lundstedt, 29, pol mag statsvetenskap,  social resursförvaltning, Göteborgs stad, läste första terminen innan han fick doktorandtjänst på förvaltningshögskolan.

Jag var tvungen att avsluta studierna på evidensprogrammet i förtid när jag fick en doktorandtjänst på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Min tid på evidensprogrammet var mycket givande, och jag är övertygad om att det jag lärt mig kommer att vara till stor användning under forskartiden. Genom evidensprogrammet bär jag med mig en fördjupad metodkunskap och insikter kring vetenskapshistoria, vilket gör att jag har en stabil grund att stå på i forskarutbildningen. Det var bitterljuvt att behöva sluta i förtid, men att forska vidare är något jag drömt om länge. Jag arbetade heltid samtidigt som jag läste på evidensprogrammet, och det fungerade jättebra. De kursansvariga var måna om att värna om utbildningens flexibilitet, och de var alltid engagerade och tillmötesgående i funderingar kring högt och lågt. Det var dessutom väldigt givande att läsa tillsammans med människor från olika bakgrunder. Utbildningen rekommenderas varmt!

Jessica Crafoord, 36, leg Ortopedingenjör, Jönköping, klinisk specialist Össur Nordic, läser programmet på halvfart.

– Att börja masterutbildningen i evidensbasering är mitt hittills bästa yrkesmässiga val. Det största skälet till det är den möjlighet utbildningen ger till att djupare reflektera över sin position i såväl evidensrörelsen som i det fält man kommer ifrån. I vardagen finns det sällan utrymme för det och då heller inte med den handledning och struktur som det innebär att läsa på universitetsnivå. Jag tror det är otroligt viktigt att kliva utanför den ram som man ofta jobbar inom i sin vardag och utmana såväl tankesätt som metoder man använder sig vid bedömning av kunskap. För mig har utbildningen inneburit ett helt nytt sätt att tänka kring kunskap i organisationer och hur den rikedom av kunskap och erfarenhet som finns i såväl teori som praktik gemensamt kan verka för att möjliggöra kunskapsutveckling i mitt fält.

Isabella Pistone, 29, sjuksköterska, KI, Stockholm, läste programmet på heltid. 

– Det bästa med utbildningen är att jag efter varje utbildningsdag känner att jag fått nya verktyg för att kunna reflektera kring kunskap och kunskapsproduktion utifrån olika perspektiv. På seminarierna har vi fått möjlighet att diskutera i tvärprofessionella grupper och dessa diskussioner har varit mycket givande då jag både fått diskutera frågor som varit viktiga för mig som sjuksköterska och samtidigt få ta del av andra professioners erfarenheter. Detta har gjort att jag fått nya perspektiv på saker som jag innan utbildningen tagit som självklara. En annan styrka med programmet tycker jag är den nära kontakten med engagerade lärare i utbildningen som verkligen ger studenterna möjlighet att påverka hur utbildningen ser ut.

 

Spara

 

Spara

Spara

Spara

 

Spara

 

Spara

 

Spara

Spara

Spara

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2017-03-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?