Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fristående kurser

Alla programmets kurser kan läsas som fristående kurser utifrån behov, inriktning och förkunskaper. Du kan fokusera på sammanställning av ny kunskap, verksamhetsförbättring eller kunskapens historiska och sociala betydelse.  

Fristående kurser söks via antagning.se senast 15 april för höstterminens kurser och senast 15 oktober för vårterminens kurser.  Vissa kurser öppnar för sen anmälan om det finns platser kvar. Även detta anges på antagning.se

OBS: Anmälan till program och kurser öppnar för ansökan en månad före sista anmälningsdag.

Kurserna är uppdelade i en progression från magister till master. Masterkurserna är mer teoretiska och kräver ett visst antal magisterkurser. För kursplaner sök upp kursen på universitetets webbsida för kursplaner. För schema och kurslitteratur för tidigare kurstillfälle eller ibland också nästa kurstillfälle, sök kursen på canvas.gu.se.

Magisternivå

Höstterminer

Ett huvudsakligt studieområde gäller de viktigaste vetenskapliga metoderna för skapande av evidens. Det kan studeras som en samlad 15 hp-kurs (VT2110) eller som två kortare kurser (EV2210, EV2220).

 

Ytterligare ett studieområde gäller verksamhetsförbättring, uppföljning och utvärdering utifrån evidens. Detta kan studeras som en samlad 15 hp-kurs (EV2113) eller som två kortare kurser (EV2106 och EV2107).

 

Vårterminer

Ett studieområde som kräver förkunskaper i vetenskapliga metoder (såsom VT2110) gäller syntetisering och prioritering av evidens i översikter och riktlinjer som kan studeras samlat som en 15 hp-kurs eller som två kortare kurser (EV2104 och EV2105). EV2105 ges i första hand till studenter som läser tredjedelsfart.

 Magisterexamen avslutas med ett examensarbete:

 

Masternivå

Efter genomgångna magisterkurser kan ett antal masterkurser sökas som behandlar evidensbasering utifrån vetenskapsteoretiska, historiska och sociologiska perspektiv.

Höstterminer

Vårterminer

 Masterexamen avslutas med examensarbete på 15 eller 30 hp.

 

Kursbeskrivningar

EV2210 Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder 7,5 hp (ej 6,5 hp)

Introduction to evidence-basing: critical appraisal of quantitative literature, 6.5 higher education credits.

Avancerad nivå/Second cycle

Vad betyder det att en behandling är evidensbaserad? Historiskt finns en mängd förståelser av vilken evidens som är relevant för olika frågeställningar, vilket har betydelse för hur vi bedömer evidens idag. I den här kursen introduceras du i några av de mest grundläggande teknikerna för att bedöma evidensstyrka. Genom att använda granskningsmallar lär du dig att själv värdera styrkor och svagheter i olika kvantitativa studiers resultat. Vi arbetar också med att söka upp och sålla i forskningslitteraturen.

Urval:

NEDANSTÅENDE INTYG ÄR INTE OBLIGATORISKA FÖR ANTAGNING, MEN BEHÖVS NÄR ANTALET SÖKANDEN ÖVERSKRIDER ANTALET TILLGÄNGLIGA PLATSER (VILKET FR O M 2020 ÄR FALLET).

Arbetslivserfarenhet med intyg från arbetsgivare som anger vilken roll sökande har i arbete med evidens och verksamhetsutveckling. För mer information om intyg om arbetslivserfarenhet, kontakta evidensbasering@gu.se. Arbetsgivares intentionsförklaring, redogörelse för arbetslivserfarenhet eller intyg skickas senast 13 maj till samma epostadress.

Start: Höstterminer, 50 procent under första halvan av terminen.

Tillbaka Magisterkurser

EV2220 Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder 7,5 hp (ej 6,5 hp)

Introduction to evidence-basing: critical appraisal of qualitative literature, 6.5 higher education credits.

Avancerad nivå/Second cycle

Kvalitativa studier har under en lång tid inte fullt ut accepterats som kunskapskälla vid evidensgradering. Detta är under omstöpning och flera myndigheter inom området integrerar nu kvalitativa forskningsresultat i kunskapsöversikter.

I den här kursen introduceras du i några av de mest grundläggande teknikerna för att bedöma evidensstyrka. Genom att använda granskningsmallar lär du dig att själv värdera styrkor och svagheter i olika kvalitativa studiers resultat.

Urval:

NEDANSTÅENDE INTYG ÄR INTE OBLIGATORISKA FÖR ANTAGNING, MEN BEHÖVS NÄR ANTALET SÖKANDEN ÖVERSKRIDER ANTALET TILLGÄNGLIGA PLATSER (VILKET FR O M 2020 ÄR FALLET).

Arbetslivserfarenhet med intyg från arbetsgivare som anger vilken roll sökande har i arbete med evidens och verksamhetsutveckling. För mer information om intyg om arbetslivserfarenhet, kontakta evidensbasering@gu.se. Arbetsgivares intentionsförklaring, redogörelse för arbetslivserfarenhet eller intyg skickas senast 13 maj till samma epost-adress.

Start: Höstterminer, 50 procent under andra halvan av terminen

Tillbaka Magisterkurser 

VT2110, Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp

Evidence in practice: critical appraisal of scientific literature, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

OBS: Kursen motsvarar kurserna EV2210 och EV2220.

I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett evidensbaserat sätt. Inom välfärdens många sektorer arbetar man dock med olika kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. På den här kursen möter du företrädare från olika områden inom vård, skola och omsorg. Vi arbetar med olika tekniker för att söka upp, sålla och granska i forskningslitteraturen utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område.

Förkunskapskrav:
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.

Urval:

NEDANSTÅENDE INTYG ÄR INTE OBLIGATORISKA FÖR ANTAGNING, MEN BEHÖVS NÄR ANTALET SÖKANDEN ÖVERSKRIDER ANTALET TILLGÄNGLIGA PLATSER (VILKET FR O M 2020 ÄR FALLET).

Arbetslivserfarenhet med intyg från arbetsgivare som anger vilken roll sökande har i arbete med evidens och verksamhetsutveckling. För mer information om intyg om arbetslivserfarenhet, kontakta evidensbasering@gu.se. Arbetsgivares intentionsförklaring, redogörelse för arbetslivserfarenhet eller intyg skickas senast 13 maj till samma epostadress.

Start: Höstterminer (september), 50 procent

Tillbaka Magisterkurser

EV2106 Introduktion till evidensbasering: ledning, samverkan och verksamhetsförändring, 8,5 hp

Introduction to evidence-basing: leadership, collaboration and organizational change, 8.5 higher education credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Kursen tar upp förändringsprocesser från initiering och behovsanalys, till metoder och modeller för förändringsarbete utifrån evidens (i form av forskningsresultat eller annan kunskap). Centralt i kursen är förståelse för sambandet mellan ett antal viktiga faktorer, nämligen hur och med vilka syften som förändringsprocessen initieras och drivs, vad som skall förändras, liksom vem som driver och genomför förändringsarbetet.

Start: Första hälften av höstterminer (sep), på 50 procent.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.

Urval:

NEDANSTÅENDE INTYG ÄR INTE OBLIGATORISKA FÖR ANTAGNING, MEN BEHÖVS NÄR ANTALET SÖKANDEN ÖVERSKRIDER ANTALET TILLGÄNGLIGA PLATSER (VILKET FR O M 2020 ÄR FALLET).

Arbetslivserfarenhet med intyg från arbetsgivare som anger vilken roll sökande har i arbete med evidens och verksamhetsutveckling. För mer information om intyg om arbetslivserfarenhet, kontakta evidensbasering@gu.se. Arbetsgivares intentionsförklaring, redogörelse för arbetslivserfarenhet eller intyg skickas senast 13 maj till samma epostadress.

Tillbaka Magisterkurser

EV2107 Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning, 6,5 hp

Advanced introduction to evidence-basing: organizational change and evaluation, 6.5 higher education credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Kursen tar upp hur effekterna av förändringsprocesser följs upp och utvärderas. Centralt i kursen är en färdjupad förståelse för sambandet mellan ett antal viktiga faktorer, nämligen hur och med vilka syften som förändringsprocessen initieras och drivs, vad som skall förändras, liksom vem som driver, genomför och utvärderar förändringsarbetet.

Start: Andra hälften av höstterminer (nov), 50 procent.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs kunskaper i verksamhetsförändring, såsom kursen EV2106.

Tillbaka Magisterkurser

EV2113 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15 hp

Evidence in practice: organizational change and evidence, 15 higher education credits

Avancerad nivå / Second Cycle

OBS: Kursen motsvarar EV2106 och EV2107.

Den tar upp förändringsprocesser i sin helhet: från initiering och behovsanalys, till metoder och modeller för förändringsarbete utifrån evidens (i form av forskningsresultat eller annan kunskap) samt uppföljning och utvärdering av effekter. Centralt i kursen är förståelse för sambandet mellan ett antal viktiga faktorer, nämligen hur och med vilka syften som förändringsprocessen initieras och drivs, vad som skall förändras, liksom vem som driver, genomför och utvärderar förändringsarbetet.

Kursen ges också inom en MSc inriktning Verksamhetsutveckling vid Sahlgrenska Akademin.

Start och studietakt: Höstterminer (september), 50 procent.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.

Tillbaka Magisterkurser

Vårterminer

EV2104 Fortsättning i evidensbasering: sammanställning av kvantitativa studier, 7,5 hp

Advanced introduction to evidence-basing: synthesizing quantitative studies, 7.5 higher education credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Kursen behandlar urval och sammanvägning av existerande kunskaper för användning i verksamhetsförändring. Huvudfokuset ligger på kvantitativa studier inom verksamhetsområde som är relevant för studenten, samt inom hälsoekonomi.

Start och studietakt: Kursen ges på vårterminer, jan-juni, 25 procent.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs förkunskaper i bedömning av kvantitativa studier (såsom någon av kurserna EV2210 eller VT2110).

Tillbaka Magisterkurser vår

EV2105 Fortsättning i evidensbasering: prioriteringsarbete och sammanställning av evidens, 7,5 hp

Advanced introduction to evidence-basing: priority setting and synthesizing evidence, 7.5 higher education credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Kursen behandlar urval, sammanvägning, och prioritering av existerande kunskaper för användning i verksamhetsförändring. Kursen ger fördjupad teoretisk och kontextuell förståelse för evidensrörelsens samtida implikationer inom den mängd av områden där den är verksam.

Start och studietakt: Kursen ges på vårterminer, jan-juni, 25 procent.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs förkunskaper i bedömning av vetenskaplig litteratur (såsom kursen VT2110 eller kombinationen av kurserna EV2210 och EV2220). Tanken är att kursen läses efter genomgången EV2104.

Tillbaka Magisterkurser vår

VT2111 Evidens i praktiken: sammanställning av evidens i översikter och riktlinjer, 15 hp

Evidence in practice: synthesizing evidence in reviews and guidelines, 15 higher education credits

Avancerad nivå / Second Cycle

OBS:Kursen motsvarar de två kurserna EV2105 och EV2106 i evidensprogrammet.

Kursen behandlar urval, sammanvägning, och prioritering av existerande kunskaper för användning i verksamhetsförändring. Kursen ger fördjupad teoretisk och kontextuell förstöåelse för evidensrörelsens ursprung och samtida implikationer inom den mängd av områden där den är verksam.

Start och studietakt: Vårterminer (januari), 50 procent.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs förkunskaper i bedömning av vetenskaplig litteratur (såsom kursen VT2110: Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur).

Tillbaka Magisterkurser vår

Masternivå

Höstterminer

VT2120, Perspektiv på evidens: att göra verkligheten mätbar, 15 hp

Perspectives on evidence: making reality measurable , 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Att skapa kunskap är att göra en del av världen mätbar. På den här kursen lär du dig analysera hur skapandet av evidens gör verkligheten tillgänglig för forskning. Du får perspektiv på hur olika metoder synliggör forskningsobjekt på olika sätt – med konsekvenser för evidensbasering inom viktiga välfärdsområden. Vilka grundläggande möjligheter och svårigheter finns vid forskning som sedan ligger till grund för evidensbasering av verksamheter? Detta blir möjligt för studenterna genom en introduktion till vetenskapsteorins centrala metodologiska och epistemologiska begrepp, diskussioner och perspektiv. Särskilt fokus läggs på hur man inom olika vetenskapsteoretiska traditioner tagit sig an natur- och humanvetenskap. Dessa traditioner knyts sedan till evidensrörelsen centrala tekniker och metoder. Kursens upplägg fokuserar också på grundläggande humanistiska kompetenser såsom kritisk muntlig och skriftlig reflektion med hjälp av teoretiska begrepp och perspektiv.

Start och studietakt: Höstterminer (sep), 50 procent.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs förkunskaper i evidensbasering såsom VT2110 eller kombinationen av kurserna EV2210 och EV2220.

Tillbaka Masternivå

EV2124 Perspektiv på evidens: samverkan och standardisering 15 hp

Perspectives on evidence: knowledge i organizations, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second cycle

Med denna kurs fördjupar du dina perspektiv på förändringsprocesser genom studier av och reflektion över 1) huvudansatser och modeller vid utvärderingar samt utvärderingens historiska utveckling och samhälleliga roll, 2) olika perspektiv på styrning och förändring av organisationer, 3) vad kunskapsanvändning kan vara och hur den kan förklaras, 4) olika kunskapstypers betydelse när verksamheter förändras.

Start och studietakt: Höstterminer (sep), 50 procent

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs förkunskaper i verksamhetsförändring utifrån evidens (såsom EV2113 eller kombinationen av kurserna EV2106 och EV2107).

Tillbaka Masternivå

Vårterminer

VT2121, Perspektiv på evidens: syntetisering och prioritering, 15 hp

Perspectives on evidence: synthesizing and prioritizing, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Standardiseringar i form av översikter och riktlinjer innebär alltid en sammanvägning av olika kunskaper och hänsyn. På denna kurs lär du dig analysera sammanställningar av kvantitativa och kvalitativa data liksom gränsdragningarna mellan fakta och värderingar.

Du får fördjupat perspektiv på hur evidensbasering balanserar forskningens lokala förutsättningar med standarders universella formuleringar och användning. Vi arbetar också med hur olika kunskapsideal kan forma samhällsutvecklingen. Detta blir möjligt genom kursens teoretiska perspektiv på hur kvantitativa och kvalitativa fakta samt värderingar kan vägas samman och presenteras.

Utgångspunkten är olika perspektiv på forskning inom den post-kuhnska vetenskapsteorin och vetenskapsstudier. Vetenskapsstudier (science studies) är en samlingsbeteckning på ett antal forskningsansatser som i Thomas Kuhns efterföljd alla ägnar sig åt empiriska metateoretiska studier av naturvetenskapen. De bärande traditionsbildningarna inom området har sedan slutet av 1970-talet varit olika former av konstruktivism. Dessa teorier används i kursen för att belysa sammanställningen av översikter och riktlinjer som används inom evidensbasering för att syntetisera fakta och prioritera mellan olika åtgärder.

Start och studietakt: Kursen ges på vårterminer, jan-juni, 50 procent.
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs förkunskaper i evidensbasering på avancerad nivå motsvarande exempelvis kursen VT2110.

Tillbaka Masternivå

Uppsatskurser

EV2130 Magisterexamensuppsats, 15 hp

Magister Degree Project, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second cycle

Genom att planera och genomföra en vetenskaplig undersökning utifrån en verksamhets behov av evidensbasering använder du på denna kurs de praktiska verktyg och kritiska perspektiv på evidens som du tillägnat dig på magisterprogrammet i evidensbasering. I magisteruppsatsen arbetar du självständigt med en uppgift som är relevant för en verksamhet och reflekterar över evidensbaseringens konsekvenser för individer, organisation och samhälle.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.

Utöver denna examen krävs ytterligare minst 30 hp på avancerad nivå i evidensbasering såsom "Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp" och "Perspektiv på evidens: att göra verkligheten mätbar, 15 hp".

Start: Vårterminer, 50%

Tillbaka Magisterkurser

EV2330, Masterexamensarbete i evidensbasering, 30 hp

och

EV2315, Masterexamensarbete i evidensbasering, 15 hp

Master Degree Project, 30.0 and 15.0 higher education credits, respectively

Avancerad nivå/Second Cycle

Genom att planera och genomföra en vetenskaplig undersökning utifrån en verksamhets behov av evidensbasering använder du på denna kurs de praktiska verktyg och kritiska perspektiv på evidens som du tillägnat dig på masterprogrammet i evidensbasering. I masteruppsatsen arbetar du självständigt med en uppgift som är relevant för en verksamhet och reflekterar över evidensbaseringens konsekvenser för individer, organisation och samhälle.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.
Utöver denna examen krävs ytterligare minst 60 hp på avancerad nivå i evidensbasering såsom kurserna "Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, 15 hp", "Perspektiv på evidens: att göra verkligheten mätbar, 15 hp", "Evidens i praktiken: sammanställningar av evidens i översikter och riktlinjer, 15 hp".

Start: Vårterminer, 50 procent (EV2315) och 100 procent (EV2330)

Urval: Arbetslivserfarenhet med intyg från arbetsgivare som anger vilken roll sökande har i arbete med evidens och verksamhetsutveckling (66%), skriftligt antagningsprov (34%).

Tillbaka Masterkurser

Upp till toppen av sidan

Kontaktinformation

Morten Sager

Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Telefon:
031-786 4722

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2020-07-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?