Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Evidensbasering: praktik, teori, kontext

Kunskap i sitt sammanhang. Morgondagens kunskapsbaserade ledarskap kräver kompetens i hur olika professioners kunskapsmodeller kan samspela i praktiken.

OBS: För information om Förlängd tid för inskick av urvalsgrundande material se nedan

Med en examen eller en fristående kurs i evidensbasering får du förutsättningar för att bli en nyckelspelare i tvärprofessionella organisationer. Du får också möjlighet att på allvar förstå och granska kunskapens roll i samhällsutvecklingen. Detta unika masterprogram är för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom olika samhälleliga institutioner eller bidra till kritisk reflektion vad gäller styrning och kunskapsanvändning.

Om utbildningen

Hur kan vi vara säkra på att vi gör rätt när vi fattar beslut om olika insatser? Svaret på dessa frågor har sedan några år varit: evidensbasering. Det är dock ingen enkel lösning som kan tillämpas tanklöst. Evidensbasering kräver hög kompetens och avancerade bedömningar. I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett kunskapsbaserat sätt. Inom många sektorer arbetar man ofta med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete.

Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner. Här möts blanda annat humaniora, naturvetenskap, medicin, psykologi, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Studenter och lärare kommer från olika delar av universitetet, från myndigheter och verksamheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsområdet men också från andra kunskapsintensiva sektorer i samhälle och näringsliv.

Vi arbetar med både tekniker och kritiska perspektiv, både direkt praktisk tillämpning och reflektion kring filosofi, etik och politik. Denna kombination gör utbildningen unik och utmanande. Vi lär oss olika sätt att säkerställa kunskap utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område. Men också att förstå hur vissa problemformuleringar och lösningsmodeller har uppstått och blivit dominerande. Det handlar om att ta reda på vad som är bästa tillgängliga kunskap för en viss problematik och förstå vad som står på spel för alla inblandade. Ibland är det viktigaste och svåraste att säkerställa vad vi inte vet – och att hantera den kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten.

Arbetsområden

För redan yrkesverksamma har programmet och dess kurser inneburit ökade möjligheter att ta sig an arbete med ledning och utveckling. Här berättar Pernilla Nylén, processledare inom Göteborgs Stads individ- och familjeomsorg/funktionshinder, om vad utbildningen betytt för henne:

 

Läs gärna mer här om vad några av våra studenter och alumni säger om programmet.

För studenter med humanistisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund ger utbildningen en ingång i en mängd yrkesroller som utredare, projektledare, analytiker eller beslutsfattare. Morgondagens ledarskap kommer att vara kunskapsbaserat och kräva samordning av olika yrkesgruppers kunskaper och synsätt. Med det här programmet får du en plattform för att förstå och ta dig an de utmaningar som finns i tvärprofessionella verksamheter och kunskapsbaserat beslutsfattande. Utbildningen har skapats i samråd med landsting, kommun och statliga myndigheter på evidensområdet, som i ökande utsträckning efterfrågar kompetens om evidensbasering och kunskapsstyrning.

Du lär dig att själv söka upp bästa tillgängliga kunskap, sovra och sammanställa den för att sedan genomföra förändringar i verksamheten. Med en examen i evidensbasering kan du leda förändringsarbete utifrån ny kunskap i form av evidens, externa utvärderingar eller internt lärande. Du lär dig också att reflektera över styrkan och svagheter i olika metoder och de etiska dilemman som uppstår med nya kunskaper – eller brist på kunskap.

Innehåll

Programmet kan läsas på tredjedelsfart, halvfart eller på helfart. Eller som fristående kurser. Läsning på tredjedelsfart ger en magisterexamen efter tre år. Därefter kan en masterexamen tas på hel- eller halvfart. Halvfart ger en magisterexamen efer två år och en masterexamen efter fyra år. Helfart ger en magisterexamen efter ett år och en masterexamen efter två år.

Studenter på tredjedelsfart läser cirka sex hela undervisningsdagar per termin, halvfartsstudenter cirka tolv dagar per termin och helfartsstudenter ungefär det dubbla. Under höstterminer sker tredjedelsfartsstudier i huvudsak på halvtid en halv termin åt gången. (Första terminen bedrivs studier främst i september och oktober.)

Observera att förutom schemalagda undervisningsdagar tillkommer studietid för inläsning av litteratur och genomförande av studieuppgifter både i grupp och individuellt.

För magisterexamen krävs 60 hp av programmets kurser inklusive magisteruppsats om 15 hp. Det innebär ett år på helfart, två år på halvfart eller tre år på tredjedelsfart.

För masterexamen krävs 120 hp av programmets kurser inklusive uppsatsarbeten om totalt 30 hp. Det innebär två år på helfart eller fyra år på halvfart. Det går att öka respektive minska studietakten under programmets gång med viss framförhållning. Inga valbara kurser ingår i examenskraven. När innehållet på någon av programmets kurser har inhämtats på andra kurser kan tillgodoräknande göras.

Se fullständig utbildningsplan Utbildningsplan Dnr G 2017/291För mer detaljerad beskrivning av vilka kurser som ges respektive termin på kvarts-, halv- och helfartsvarianterna samt som fristående kurser, se respektive länk:

Studiegång och kurser på tredjedelsfart
Studiegång och kurser på halvfart
Studiegång och kurser på helfart

Fristående kurser

För scheman, kursupplägg och kurslitteratur: sök på respektive kursbeteckning på canvas.gu.se. Där finns information (som dock ibland är från senaste gången kursen gavs.)

Hur har utbildningen fungerat hittills?

Programmet har pågått sedan 2013. Studiemiljön är mycket dynamisk med studenter från olika kandidatutbildningar (t ex förvaltningsekonomi, sociologi, liberal arts eller socialantropologi) och yrkesverksamma såsom organisationskonsulter, ortopedingenjör, utredare, läkare, projektledare, pedagoger, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller folkhälsovetare.

Många studenter kommer resande från hela landet.

Reaktionerna från studenterna har varit att utbildningen är matnyttig men också utmanande. De vanligaste syftena när studenterna anger varför de läser utbildningen är: "att kunna leda en verksamhet mot en mer evidensbaserad praktik" och att få "redskap för att kritiskt och initierat kunna argumentera kring krav på evidensbasering". Se gärna mer om studenternas kommentarer.

Praktik

För helfartsstudenter utan anställning är det viktigt att hitta problem med tydlig anknytning till någon verksamhet. Detta är speciellt viktigt i magister- eller masteruppsatser. Vi strävar efter att skapa möjligheter för studenten att skriva sin uppsats i relation till någon verksamhet i kommun, landsting eller vid statlig myndighet där evidensbasering är en viktig del av arbetssättet. Detta sker i dialog mellan studenten, programansvarig och avnämare (se samarbetspartners nedan).

Förkunskapskrav och urval

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande

(för ansökan till enskilda fristående kurser som ingår i programmet är förkunskapskraven något annorlunda).

Antalet sökande till kurserna hösten 2020 är betydligt större än tidigare. Därför görs urval för samtliga kurser och studietakter på programmet

Notera förlängd tidsfrist till  22 juni för inlämning av urvalsgrundande handlingar (som antagningsprov eller arbetsgivares intentionsförklaring).

Urval: Vid fler sökande än antalet platser görs urvalet i två grupper. För urval bland sökanden som inte skickat in urvalsgrundande material sker lottning till eventuellt kvarstående platser. (Om platserna motsvarar antalet sökande behöver alltså endast förkunskapskraven uppfyllas för att antas.)   

Notera att informationen inte gäller den som sökt kortare kurser där nämnda urvalskriterier inte gäller (EV2106, EV2107, EV2210 och EV2220)

Urvalet för 100 procent studiegång (helfart) 
sker utifrån skriftligt antagningsprov som visar på skriftlig språkförmåga, relevans av tidigare utbildningserfarenhet och motivation. För mer information om antagningsprovet se denna pdf
Om antagningsprovet eller kontakta evidensbasering@gu.se. Antagningsprovet ska skickas till samma epostadress.

(Dessutom måste programmet sökas via Universitets- och högskolerådets sökportal antagning.se.)

OBS: ANTAGNINGSPROV ÄR INTE OBLIGATORISKT FÖR ANTAGNING, UTAN ENDAST ETT SÄTT ATT RANKA SÖKANDEN NÄR DET SAKNAS TILLGÄNGLIGA PLATSER FÖR SAMTLIGA SÖKANDEN.

 

Urvalet för 50 (halvfart) och 33 procents studiegång (tredjedelsfart) sker utifrån arbetslivserfarenhet. På grund av utbildningens tidsåtgång ges företräde till sökanden med en tydlig intentionsförklaring från arbetsgivare.

I övrigt baseras urval på antingen:
A. utförlig redogörelse för tidigare erfarenhet, nuvarande eller framtida roll i arbete med evidens, kvalitetssäkring och utvärdering eller B. intyg från arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har haft, nu har och i framtiden förväntas ha i arbete med förändring av verksamheten i enlighet med ny kunskap.

För mer information om bedömning av arbetslivserfarenhet se denna pdfBedömning av arbetslivserfarenhet eller kontakta evidensbasering@gu.se.

OBS: INTYG FRÅN ARBETSGIVARE ÄR INTE OBLIGATORISKT FÖR ANTAGNING, UTAN ENDAST ETT SÄTT ATT RANKA SÖKANDEN NÄR DET SAKNAS TILLGÄNGLIGA PLATSER FÖR SAMTLIGA SÖKANDEN.

Arbetsgivares intentionsförklaring, redogörelse för arbetslivserfarenhet eller intyg mejlas till evidensbasering@gu.se
senast 22 juni (gäller programansökan och tre längre fristående kurser: EV2113, VT2110 och VT2111)
respektive 15 oktober (de längre fristående kurser som ges under vårterminer).

OBS: Dessutom måste programmet sökas via Universitets- och högskolerådets sökportal antagning.se.

Examen och auktorisering

Examen: Magisterexamen eller masterexamen.

Fortsatta studier: Forskarutbildningen i vetenskapsteori.

Socionomer (med examen om 210 hp) är efter magisterexamen från programmet behöriga till forskarutbildning i socialt arbete.

Auktorisering:

ST-läkare som läser programmet kan tillgodogöra sig kurserna som en del av specialistutbildningen. Programmet täcker in Socialstyrelsens krav på delmål 19 och 20 vad gäller vetenskapligt arbete respektive förbättringskunskap.

Psykologer kan tillgodoräkna sig samtliga programmets magisterkurser inom psykologförbundets specialistordning, dvs VT2110, "Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2101 och EV2102), kursen VT2111, "Evidens i praktiken: sammanställning av evidens i översikter och riktlinjer" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2104 och EV2105) samt kursen EV2113 "Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens" 15 hp (och de mindre delkurser som ingår i denna, alltså EV2106 och EV2107). Respektive 15 hp-kurs motsvarar två breddkurser inom specialistutbildningens kursobligatorium. De mindre delkurserna motsvarar en breddkurs.

Fysioterapeuter kan tillgodoräkna sig hela magisterexamen i evidensbasering vid läsning av masterexamen i fysioterapi. Det betyder att två års utbildning kan ge en magisterexamen i evidensbasering och en masterexamen i fysioterapi.

Masterstudenter på Sahlgrenska Akademin kan tillgodoräkna sig en del av masterprogrammet i en MSc inriktning verksamhetsutveckling.

Doktorander på Sahlgrenska Akademin kan i samråd med handledare och studierektor vid sin institution välja en av evidensprogrammets kurser inom sin valfria kursdel (15 hp) på forskarutbildningen.

Vem ger utbildningen?

Utbildningen ges vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. Programkoordinator är Fil Dr i vetenskapsteori, Morten Sager. Kontakt: evidensbasering@gu.se.

Samarbetande institutioner och fakulteter är Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi samt Institutionen för medicin, båda vid Sahlgrenska Akademin.

Samarbetande centrumbildningar är Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan, Studies of Medicine, Expertise and Controversies (SMEC), Centrum för Kultur och hälsa, Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Läs en artkel om utbildningen i GU Journalen eller hur programansvarig Morten Sager på DN Debatt har beskrivit möjligheter och problem med evidensbasering och styrning.

Samarbetspartners

Utbildningen har utvecklats i samarbete med SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Vi för också en kontinuerlig dialog med Skolverket om utbildningens relevans för skolans område.

Kursstart och anmälan

För anmälan till programmet gå til antagning.se och sök på evidensbasering. Hitta rätt studietakt (33, 50 eller 100 procent) genom att klicka på "mer information" och välj sedan rätt alternativ med knappen "välj" och fortsätt anmälan enligt instruktioner.

För information om enstaka, fristående kurser inom programmet gå vidare hit.

Kontaktinformation

Morten Sager

Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Telefon:
031-786 4722

Student berättar

Evidensens många ansikten Del 1

Evidensens många ansikten Del 2

Evidensens många ansikten Del 3

Aktuellt i medierna

Evidensprojekt inom socialomsorgen

En forskargrupp med bas i Göteborg och Linköping, ledd av Morten Sager,  har fått 4,1 miljoner i anslag för projektet Utformning av kunskapsunderlag inom social omsorg i spänningsfältet mellan kunskapsstyrning, brukarinflytande och professionstillit. Se universitetets nyhetstext

Evidens i socialtjänsten

Yvonne Witzöe, planeringsledare i GR/FoUiVäst, berättar om magisterutbildningen i evidensbasering. FoUiVästs tidning FOURUM

Evidensbaserad skola?

Vad innebär det att en undervisningsmetod är evidensbaserad och hur kan skolan förhålla sig till vetenskapliga rön? Hör Morten Sager med flera i radions Skolministeriet. Programmet sändes i P1 fredag den 11 september 2015.

Forskning i klassrummet

För att stödja lärares användning av forskningsresultat samarbetar Skolforskningsinstitutet med evidensprogrammet i en försöksverksamhet. Se mer på webbsidan för Skolforskningsinstitutet eller i en artikel från en skola där två av de deltagande lärarna är med.

Evidens och epidemier

Evidensprogrammet omnämns i Vetenskapsradion Forum om epidemier den 3 juni 2013. Morten Sager samtalar med Niklas Zachrisson om epidemier, antibiotika och vetenskap. Programmet kan höras här.

Debattartiklar och repliker

Evidenskompetens

Förutsättningarna för evidensbasering i forskning och vårdpraktik bör förbättras, skriver lärare på evidensprogrammet på DN Debatt 3 mars 2017:

"Dålig evidenskompetens i forskning och vårdpraktik"


Styrning utan Lösningen

Det går inte att sätta några enkla ideologiska etiketter på de förändringar som sker, skriver ansvarig för evidensprogrammet om New Public Management på DN Debatt 23 juni 2015:

”Som att hålla ordning på ett barnkalas med sms”


Evidensbasering på lång sikt

Initiativet att starta ett nätverk för evidensbaserad policy är välkommet, skriver lärare på evidensprogrammet i en replik på DN Debatt den 1 juni 2015:

"Lagstiftning om evidensbasering ger inte bättre beslut"

 

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2020-06-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?